https://www.youtube.com/watch?v=aDc5Miu1dWU

L’esperienza di Adler, Umberto Covelli, Presidente - Tecnologie abilitanti: IoT, Big data, Cloud computing

Tecnologie abilitanti: IoT, Big data, Cloud computing